chào các bậc tiền bối
cho đệ tý với nhé
các biến số kinh tế vĩ mô là những gì vậy?
em chỉ mới biết được mấy cái này
để phân tích trong bài làm thôi
-tốc độ tăng trưởng
-l suất
-tỷ giá .thất nghiệp
-thoái lui đầu tư
vẫn còn thiếu nhiều đúng k ạ

giúp đệ với
đến hạn nộp bài rồi
Download hoặc Xem nội dung ...