* Giống: Đều là loại chứng khoán do CTCP phát hành.
* Khác:
- Cổ phiếu:
+ Là loại chứng khoán vốn
+ Phát hành để tăng VĐL
+ Người sở hữu gọi là cổ đông
+ Người sở hữu được hưởng cổ tức và được quyền quản lý công ty
+ Cổ phiếu không có thời hạn. Nó tồn tại cùng với sự tồn tại của công ty
+ Có độ rủi ro lớn hơn,(không được rút vốn trực tiếp)
- Trái phiếu:
+ Là loại chứng khoán nợ

+ Phát hành để tăng vốn kinh doanh
+ Người sử dụng sở hữu gọi là chủ nợ
+ Người sở hữu được hưởng lãi suất (ổn định cổ tức) và không được quyền quản lý công ty
+ Trái phiếu có thời hạn
+ Ít rủi ro (được rút vốn trực tiếp khi đáo hạn).