Giả sử 1 nền kinh tế có cấu trúc như sau:
+C=100+0,75Yd
+T=10+0,1Y
+I=150-10r
+G=50
+NX=40-0,2Y
Yêu cầu:
a,Viết phương trình đường IS
b,Nếu chi tiêu chính phủ tăng lên 60,đường IS còn ở vị trí cũ không?
c,Nếu chính phủ không thay đổi chi tiêu mà giảm thuế và hàm thuế trở thành T=10+0,05Y,đường IS sẽ thay đổi như thế nào?

d,Bây giờ nhu cầu đầu tư ít nhạy cảm hơn đối với lãi suất và hàm đầu tư trở thành:I=150-20r.Viết phương trình đường IS mới.
Mọi người giúp tớ giải bài tập này với
Download hoặc Xem nội dung ...