Còn riêng về ý kiến cá nhân của meomeo thì để đánh giá sức mạnh của một nền kinh tế thì nên xét đến GDP vì dù cho lượng GNP có cao đến cỡ nào thì cũng không đánh giá được quốc gia đó có sức mạnh về kinh tế hay không mà phải dựa vào lượng GDP của quốc gia đó