bản chất của thị trường tài chính chỉ có mối quan hệ giữa đầu tư và tiết kiện, và quá trình giao lưu vốn thôi sao