Cho mình hỏi công thức tính tỷ giá hối khi có lạm phát giữa hai quốc gia

và cách tính hệ số điều chính Ef